SatyaVeda: All about the Veda

All Rights Reserved: Satya Sarada Kandula

Rg Vidhana – by Saunaka Maharshi

My Veda Guru told me that there is a work called Rg (Rk, Rik) Vidhana which tells how each rk (mantra of the rk veda) is to be used for different benefits.  The rshi of that work is Saunaka Mahrashi. (Learn how Saunaka learnt the Puranas and Itihasas in this story: Ugrasrava)

According to some general reading on the internet, I learnt that every Veda has its own Vidhana.

External Links

  1. Rg-Vidhana -based on Brhadrgvidhana at Saraswathi Mahal Library at Thanjavur.
  2. Link 1 : I am not endorsing this. Just data for future use.
  3. Link 2 : –ditto–

Source for shlokas below : Rg-Vidhana -based on Brhadrgvidhana at Saraswathi Mahal Library at Thanjavur.

Beginning:
¸ÉÒMÉhÉä¶ÉÉªÉ xɨÉ:**
ÊxɹEÞòÊiÉxÉÇʽþ näù´ÉÉxÉÉÆ ¨ÉxjÉÉhÉÉÆ VÉxÉnùÉä¹ÉiÉ:*
EòʱÉnùÉä¹ÉÊxÉ´ÉÞSªÉlÉÈ vÉÉÌxÉEò(EòÉ)¸SÉÊGò®äú ÊuùVÉ:(VÉÉ:)**1**
MÉɪÉjÉÒ¨ÉxjÉʺÉrùªÉlÉÈ MÉɪÉjÉÓ \ªÉªÉÖiÉÆ VÉ{ÉäiÉÂ*
ºÉ´Éæ¹ÉÉÆ ´Éänù¨ÉxjÉÉhÉÉÆ ÊºÉrùªÉlÉÈ ±ÉIÉEÆò VÉ{ÉäiÉÂ**2**
MÉɪÉjÉÒ ºÉ´ÉÇ{ÉÉ{ÉPxÉÒ Ê¶É®úÉä´ªÉɾþÊiɺɨ{ÉÖ`öɨÉÂ*
+ªÉÖiÉÆ iÉÖ VÉ{ÉäiºÉÚªÉÇMÉɪÉjÉÒ ÊºÉÊrùnùÉ iÉiÉ:**3**
ÊjɨÉvÉÖÆ SÉè´É ºÉɽþºjÉÆ MÉɪÉ\ªÉÉ VÉÖ½ÖþªÉÉnùlÉ*
¦ÉÚºÉÖ®úÉhÉÉÆ SÉ näù´ÉÉxÉÉÆ ¦ÉänùÉä xÉÉκiÉ VÉMÉjɪÉä**4**
|ÉlɨÉÆ ±ÉIÉMÉɪÉjÉÓ Ê¶É®úÉä´ªÉɽßþÊiɺɨ{ÉÖiÉɨÉÂ*
iÉiÉ: ºÉ´Éê´Éænù¨ÉxjÉè: ºÉ´ÉÇʺÉÊrù SÉ Ê´ÉxnùÊiÉ**5**
BiÉnùÉÊnù VÉ{ÉärùÒ¨ÉÉx¨ÉɺÉÉÊnù¹ÉÖ ªÉlÉÉjɨɨÉÂ*
+v´ÉªÉÇ´É
<½þiªÉÉ VÉx¨ÉÊxÉ EÞòiÉÆ(iÉÉ) ¥ÉÀ½þiªÉÉ |ɨÉÖSªÉiÉä**

End:
+Ê®ú¹]äõʦÉVÉ{Éäi{ÉÉnÆù ¹ÉÉäb÷¶ÉÆ ¦ÉÉäVÉxÉä ªÉÊnù *
{É\SÉɪÉÖiÉ¨É ¥ÉÀSÉÉ®úÒ VɱÉä ´ÉÉ Eò±{ɹÉäxÉ Ê½þ **
iÉzÉÉä ʨÉjÉÉä VÉ{Éäi{ÉÉnÆù ´ÉÞ¹Éä ®úÉèpäù SÉ ¦ÉÉäVɪÉäiÉ **
´ÉänùÊ´ÉGòªÉªÉä(ʪÉhÉÉä)pù´ªÉÆ ªÉSSÉ C±ÉÒ¤ÉÉnÖù{ÉÉÌVÉiɨÉ *
+näùªÉÆ Ê{ÉiÉÞnäù´É䦪É: κjɪÉÉ ªÉSSÉÉÌVÉiÉÆ vÉxɨÉ **86**
null

Colophon:
<ÊiÉ ¶ÉÉèxÉEòÉäHäò @ñÎM´ÉvÉÉxÉÆ ºÉ¨ÉÉ{iɨÉ **
¸ÉÒ®úɨÉÉªÉ xɨÉ: **

Authorship and Copyright Notice : All Rights Reserved : Satya Sarada KandulaAdvertisements

Written by 1 2 Next Change!

February 23, 2010 at 2:18 pm

%d bloggers like this: